Menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ckip.lososina.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie w związku z utworzeniem nowej strony na bieżąco prowadzone są pracę nad dostosowaniem jej do wszystkich wymagań zgodnych z ustawą. 

Wyłączenia

na podst. art. 3 ust. 2 pkt ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz.U. 2019 poz. 848):

  • wyłączone z obowiązku posiadania napisów oraz audiodeskrypcji zostają filmy, które zostały opublikowane przed 23.09.2020
  • wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności zostają mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-08
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej na podstawie samooceny przeprowadzonej przez CKiP.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Oleksy.

E-mail: ckip@lososina.pl
Telefon: 184448078

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna Monika Sowa
Adres: 33-314 Łososina Dolna 400
E-mail: ckip@lososina.pl
Telefon: 184448078

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przestrzeń budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna jest przyjazna dla osób z  trudnościami w poruszaniu się. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

WEJŚCIE DO BUDYNKU
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Dojście do budynku ma wymaganą szerokość min. 1.5 m. Brak elementów ruchomych i stałych barier. Do drzwi wejściowych prowadzi niewielka pochylnia. Dla osób na wózku przeznaczone jest wejście obok biblioteki. W budynku jest widna, którą można się dostać na pierwsze i drugie piętro.

PĘTLE INDUKCYJNE
W budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna nie ma pętli indukcyjnych.

BARIERY W PRZESTRZENI 
Zdecydowana większość ciągów komunikacyjnych w budynku jest wolna od barier. Wyjątek stanowią: 
Schody prowadzące do sali prób Zespołu Regionalnego Jakubkowianie (nr 119) oraz trzy stopnie prowadzące na scenę w sali widowiskowej (nr 111) 

WINDY OSOBOWE
Wszystkie pozostałe miejsca dostępne są z poziomu terenu/parteru za pomocą windy osobowej znajdującej się przy wejściu obok biblioteki.  Za jej pomocą można się dostać na wszystkie kondygnacje użytkowe. Przed windami znajdują się przestrzenie manewrowe o odpowiednich rozmiarach. 

TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W budynku znajdują się cztery toalety dla osób z niepełnosprawnościami (parter wejście obok biblioteki, piętro 1 (przy sali nr 103, przy sali widowiskowej nr 111), piętro 2 (przy sali nr 113). Posiadają one wymagane rozmiary i przestrzeń manewrową. 

WSPARCIE
Ze względu na znaczne rozmiary budynku oraz liczne ciągi komunikacyjne – przestrzeń może być trudna do samodzielnego poruszania się (w szczególności dla osób słabowidzących i niewidomych). W tym celu, nasza obsługa zapewnia wsparcie w poruszaniu się po obiekcie – prosimy o poinformowanie o takiej potrzebie kontaktując się z nami telefonicznie: 184448078. 

MIEJSCA WYPOCZYNKU
W przestrzeniach wymagających pokonywania znacznych odległości (korytarze, hall) budynek posiada miejsca wypoczynku: ławki, kanapy, krzesła. 

Koordynator dostępności:
Marta Oleksy
E-mail: ckip@lososina.pl
Tel. 184448078