Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność  rozpoczęło swoją działalność  3 października 2017 r.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do rozwoju obszaru gminy Łososina Dolna w zakresie:

1) aktywizowania i mobilizowania mieszkańców do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
2) rozwoju kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego;
3) rozwoju oświaty i wychowania oraz wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i obywatelskich dzieci, młodzieży i osób dorosłych na obszarach wiejskich;
4) realizacji działań z zakresu turystyki i rekreacji;
5) inicjatyw z zakresu rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i zasobów ludzkich;
6) społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, a także działalności wspomagającej rozwój techniki i innowacyjności;
7) pomocy społecznej. działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania wszelkim patologiom społecznym;
8) działalności na rzecz rodziny oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka;
9) ochrony i promocji zdrowia, propagowania zdrowego trybu życia, wspierania działań na rzecz ekologii oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii;
10) promocji i organizacji wolontariatu;
11) działalności na rzecz równości płci, mniejszości narodowych oraz osób niepełnosprawnych;
12) podtrzymywania tradycji narodowej, a także rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ochrony języka regionalnego;
13) upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) współpracy i integracji międzynarodowej oraz wymiary doświadczeń ze społecznościami lokalnymi innych państw;
15) rozwoju i promocji produktów lokalnych;
16)działalności na rzecz osób w wieku senioralnym;
17) budowania i promocji wizerunku Doliny Łososiny (przez centralną część gminy przepływa rzeka Łososina);
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą;
20) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
21) pomocy Polonii i Polakom zagranicą;
22) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie własnych programów, projektów oraz imprez, w szczególności kulturalnych, turystycznych i sportowych. Ponadto organizacja podejmuje inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a także prowadzi działalność promocyjno- informacyjną na terenie gminy. Dodatkowo stowarzyszenie organizuje czas wolny dla dzieci, młodzieży,  seniorów oraz osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń i przedsięwzięć o charakterze informacyjnym.