Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw”

Stowarzyszenie ” Dolina Inicjatyw” rozpoczęło swoją działalność 22 czerwca 2016 r.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do rozwoju obszaru gminy Łososina Dolna w zakresie:

1) aktywizowania i mobilizowania mieszkańców do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
2) rozwoju kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego;
3) rozwoju oświaty i wychowania oraz wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i obywatelskich dzieci, młodzieży i osób dorosłych na obszarach wiejskich;
4) realizacji działań z zakresu turystyki i rekreacji;
5) inicjatyw z zakresu rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i zasobów ludzkich;
6) społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, a także działalności wspomagającej rozwój techniki i innowacyjności;
7) pomocy społecznej. działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania wszelkim patologiom społecznym;
8) działalności na rzecz rodziny oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka;
9) ochrony i promocji zdrowia, propagowania zdrowego trybu życia, wspierania działań na rzecz ekologii oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii;
10) promocji i organizacji wolontariatu;
11) działalności na rzecz równości płci, mniejszości narodowych oraz osób niepełnosprawnych;
12) podtrzymywania tradycji narodowej, a także rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ochrony języka regionalnego;
13) upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) współpracy i integracji międzynarodowej oraz wymiary doświadczeń ze społecznościami lokalnymi innych państw;
15) rozwoju i promocji produktów lokalnych;
16)działalności na rzecz osób w wieku senioralnym;
17) budowania i promocji wizerunku Doliny Łososiny (przez centralną część gminy przepływa rzeka Łososina);
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą;
20) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
21) pomocy Polonii i Polakom zagranicą;
22) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

Członkami stowarzyszenia są osoby, które od wielu lat aktywnie angażują się w życie kulturalne.

Na najbliższe lata Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” planuje dalsze działania skupiające się na animacji i merytorycznym wspieraniu ruchu artystycznego, w tym twórczości ludowej. W dziedzinie folkloru dotyczyć one będą ochrony i promocji autentycznej kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem wciąż działających artystów, jej archiwizowanie na potrzeby dokumentowania działalności, osiągnięć i repertuaru najwybitniejszych artystów ludowych i do celów wydawniczych.