25 maja br. w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma zharmonizować i ujednolicić przepisy o ochronie danych osobowych w wszystkich krajach Unii .

 

Klauzula informacyjna Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO – informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna z siedzibą w 33-314 Łososina Dolna 400, tel.: 18 444 80 78, adres e-mail: ckip@lososina.pl, reprezentowane przez Dyrektora
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod.ckip.lososina@gmail.com
  3. Celem przetwarzania danych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi  (m.in. organizacja imprez, wypoczynku, wycieczek, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.)  zgodnie z art. 6 ust. 1
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
  5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2).
  6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.
  8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych
  9. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
  10.  Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

rodo-1

Podobne

Szanowni Państwo, znaleźliśmy się w wyjątkowo trudnej sytuacji spowodowanej epidemią w naszym...

Powszechnie wiadomo skąd wzięła się tradycja święcenia palm w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Ta...

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz Klub Nauczyciela „Po lekcjach” zapraszają do...